Vào ngày tu thứ 3 của Khóa tu chư Ni Giáo đoàn 6,  Đại đức Thích Minh Sĩ phó thư ký Ban trị sự GHPGVN quận 6, Thư ký Giáo đoàn 6 kiêm quản chúng tịnh xá Lộc Uyển, đương kiêm Giáo thọ sư của khóa tu đã quang lâm đến tịnh xá Ngọc Chơn, Chơn Thành, Bình Phước.
Đại đức chia sẻ với Chư hành giả Ni thời pháp có chủ đề Tình yêu trong mắt người Tu sĩ qua hai thi phẩm của Cố Hòa thượng Giác Huệ, Đại đức Minh Sĩ nhấn mạnh tình yêu của người tu sĩ là một tình yêu cao thượng, nghĩa cử cao thượng đó thể hiện qua sự từ bi và phụng sự chúng sanh. Vì lý tưởng cao đẹp, chúng ta những người tu sĩ phải có tình yêu rộng lớn, một tình yêu vượt biên giới, vượt thời gian để mang sự lợi tha cho mọi người.
Tình yêu của người tu sĩ mang tính chân chính và mang nhiều lợi ích cho chúng sanh, không chỉ là tình yêu mang sự lợi ích cho cá nhân. Tình yêu rộng lớn sẽ là mầm sống để hóa độ chúng sanh, phải có sự hy sinh. Hòa thượng Giác Huệ đã dạy người tu sĩ chúng ta đến hơi thở sau cùng vẫn giữ được lửa tình yêu với chúng sanh, hóa độ được chúng sanh đem lại lợi ích cho mình cho người.
Tin và ảnh: Diệu Anh