Chiều  ngày 19/07/2022 nhằm 21/06/ Nhâm Dần. Là ngày bế mạc khóa tu chư Tăng trụ trì các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ.Buổi sáng, theo thời khoá tu học mỗi ngày Tăng đoàn thực hành chánh niệm trong mỗi oai nghi hành trì thiền hành, thiền tọa.

9g sáng, Thượng tọa Giác Nhuận đã chia sẻ thời pháp đến chư hành giả và các Phật tử đến thính pháp. Ngài nói Quy Sơn Cảnh Sách, bài số 5 Tổ dạy: “Một thuở đua vui, không biết vui ấy là nhân của khổ. Nhiều kiếp theo trần, chưa từng phản tỉnh.” Trong nhà lửa tam giới chúng sanh chìm đắm ngũ dục mỗi ngày bị thiêu đốt nhưng không nhận ra, nên vô lượng kiếp trôi lăng trong sanh tử. Hành giả không tham đắm và luyến ngũ dục thì mới thoát ly ngũ dục thành tựu trí tuệ. Theo tuệ giác Thế Tôn,

Ngũ dục cũng còn gọi là ngũ độc tiễn (năm mũi tên độc hại). Ngũ dục là năm món dục của chúng sanh, từ súc sanh đến người và chư thiên. Nếu ta không điều phục Ngũ căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thức) để cho say đắm ngũ dục thì thất lạc thiện căn, sa vào nẻo ác và đọa lạc. Tham đắm ngũ dục sẽ bị trói buộc bởi năm thứ độc hại của ham muốn. Ngũ dục còn độc hơn mũi tên độc. Người Tu phải biết tiết chế sự ham muốn, Phật dạy rằng muốn ít biết đủ sẽ giúp mỗi người an lạc hơn...

Trong kinh Trung Bộ 2, kinh Potaliya, Đức Phật có dạy, ngũ dục ví như con chó đói mà gặm xương khô, như kẻ cầm lửa mà đi ngược gió, như được của trong giấc mộng. Hoặc là người mê ngũ dục như mới nhốt con rắn độc, như một miếng thịt mà cả bầy chó tham ăn, như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, như dấu vẽ trên nước, như giọt mật ngọt trên đầu lưỡi dao bén nhọn. Ngũ dục chỉ là của tạm bợ, không thể tồn tại lâu dài. Do đó người tu luôn luôn chánh niệm tỉnh giác tu tập giới, định, tuệ hướng đến giải thoát chấm dứt sanh tử luân hồi.

Trong giờ độ ngọ Thượng tọa Giác Nhuận cũng khuyến tấn Phật tử theo lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú:

“Nay sướng đời sau sướng

Làm phước hai đời sướng

Nó sướng, ta làm thiện

Sanh cỏi lành sướng hơn”

Khóa tu Tăng đoàn viên mãn, Phật tử gieo nhân lành, tạo nền móng sanh phước trong thiện giới. Thay lời Tăng đoàn tán thán và cầu nguyện cho Phật tử được nhiều niềm vui hạnh phúc trong chánh pháp của Phật.

 

Diệu Anh