Ai biết hoa nở được lúc nào?

Bướm đà bay luyện ở chốn nao?

Kỳ duyên hội ngộ đâu phải dễ!

Sao chẳng chân thành dạ trước sau?

Khởi niệm truy tìm kỳ quang ảo,

Vô tình đánh mất buổi sơ giao,

Bổng hồi chợt tỉnh trăm năm mất,

Chẳng biết quay về với chốn nao?

Khuyên ai đang mộng trong trần

Thế, Hãy sớm hồi đầu tỉnh thức mau.

KTK