Sáng nay, ngày 8/11 Hòa thượng Giác Sơn, Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, phó trị sự trưởng GĐ II đã giảng cho hành giả bài pháp “thân vô thường”

Ngài nói cơ thể con người là một vũ trụ quan hết sức cực kỳ, chỉ mỗi hơi thở cũng có thể làm chủ bản thân chúng ta và cũng chính hơi thở là phương pháp tu tập thiền định và mạng sống này cũng tồn tại trong một hơi thở.


Buổi trưa cùng ngày Hòa thượng Giác Hùng, giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, chứng minh ban trị sự GĐ III đã chia sẻ đến hành giả kinh nghiệm tu tập.

Ngài khuyên các hành giả phải nổ lực tu tập, kham nhẫn với mọi khó khăn trở ngại trên con đường tu tập của mỗi hành giả.

Chùm ảnh Phật tử tịnh xá Ngọc Nhơn, Ngọc Sanh – Bình Thuận sớt bát cúng dường cho hành giả.

Sư cô Sanh Liên trụ trì tịnh xá Ngọc Sanh đã tác bạch cúng dường: Với niềm tin trong sạch và lòng thành kính sâu sắc nơi Tam bảo, hôm nay, ngày thứ năm của khóa tu, được sự chứng minh, cho phép của chư Tôn đức Ban Tổ Chức, sự hướng dẫn của nhị vị Thượng tọa trụ trì Tịnh xá Ngọc Nhơn và Tịnh xá Ngọc Sanh – Bình Thuận. Phật tử chúng con kẻ ít người nhiều, kẻ công người của vân tập về đây, trước đảnh lễ Tam bảo, vấn an sức khỏe chư tôn đức; sau thiết trai cúng dường chư Tôn đức hành giả khóa tu. Ngưỡng mong chư Tôn đức chứng minh, thọ dụng.

Kính bạch quý Ngài! Phước báu phát sanh từ lễ cúng này, xin hồi hướng cầu nguyện Phật pháp trường tồn, Tăng già hưng thịnh, thế giới hòa bình, nhơn sinh an lạc. Thứ đến, cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc chúng con và tất cả chúng sanh: người đã quá vãng sớm được vãng sanh Tịnh độ; người hiện tại được an vui hạnh phúc trong chánh pháp của Thế tôn. Kính nguyện hồng ân Tam bảo và hiện tiền chư Tôn đức chứng minh và chú nguyện cho hàng Phật tử chúng con được ân triêm công đức.

Hòa thượng Giác Hùng, chứng minh, tán thán sách tấn, khích lệ Chư Ni và Phật tử tinh tấn hơn nữa trong tu tập để có được sự giải thoát an lạc thật sự. Đó mới là việc chính yếu của người tu.Buổi chiều dù mưa nhẹ hạt nhưng Chư hành giả vẫn hành thiền xung quanh khu rừng, tất cả sự an trú là đây.