Trích trong Giác Huệ Thi tập 1

Muối: mặn, hòa đường, mặn mất đi

Tăng, Ni lẫn tục, lụy Tăng Ni

Vàng ròng lộn bạc, vàng ròng: “lợt”

Đạo Phật, pha đời, đạo Phật: “suy”

Tịnh xá: như nhà, “nhơ” tịnh xá

Thanh y, giống áo, “bợn” thanh y

Xưng “bần” chứa của, “bần” ra “phú”

- Muốn vẹn? – Hồi đầu nhắm luật nghi.