GN - Theo lời Phật dạy, nếu con cháu phát tâm làm những việc thiện lành rồi đem phước đức ấy hồi hướng cho người thân đã mất thì dù họ có theo nghiệp mà tái sinh vào đâu cũng đều hưởng được phần phước đức ấy.

Hỏi: Ba tôi vừa mất được hơn 21 ngày, mỗi tuần thất tôi đều làm cỗ chay dâng cúng và tụng kinh A Di Đà để hồi hướng công đức. Nay tôi phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và ăn chay cho đến ngày chung thất để hồi hướng phước đức cho ba, không biết như vậy thì ba tôi có hưởng được chút phước báo nào từ những việc làm của tôi không?

(MINH PHƯƠNG, minhphuong15...@gmail.com)

Bạn Minh Phương thân mến!

Theo lời Phật dạy, nếu con cháu phát tâm làm những việc thiện lành rồi đem phước đức ấy hồi hướng cho người thân đã mất thì dù họ có theo nghiệp mà tái sinh vào đâu cũng đều hưởng được phần phước đức ấy.

Ngoài những việc đã làm được như ăn chay, tụng kinh và niệm Phật, bạn cần lưu tâm đến 10 điều phước thiện (1- Bố thí, 2- Giữ giới, 3- Hành thiền, 4- Cung kính, 5- Phục vụ, 6- Hồi hướng, 7- Tùy hỷ, 8- Thuyết pháp, 9- Nghe pháp, 10- Chánh kiến) để gieo trồng, tích lũy thêm phước đức.

Nên khuyến khích các thành viên trong gia đình đồng phát tâm, cùng hợp lực tu tạo phước điền thì sẽ tạo ra vô lượng công đức để hồi hướng đến người thân.

Chúc các bạn tinh tấn!

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ (tuvangiacngo@yahoo.com)

Nguồn: giacngo.vn