Xem qua tứ khổ, biệt loan phòng,

Dưới cội Bồ Đề chứng lục thông.
Lộc dã vi vu luồng pháp vũ,
Sa-la thổn thức ngọn trào lòng.
Vầng mây đỉnh Thứu, tan lời sắc,
Cổ thọ vườn Kỳ, tiếng vắng không.
Thập nhị kinh văn, thiên cổ tụng,
Hăm lăm thế kỷ lệ tuôn dòng…