GNO - Với người đệ tử Phật theo truyền thống Bắc tông, hồng danh Đức Phật A Di Đà - giáo chủ cõi Tây phương Cực lạc không xa lạ, mỗi lần gặp nhau đều cung kính cúi chào với Phật hiệu: “Nam mô A Di Đà Phật” .

Niệm Phật thành Phật. Đây là niềm tin và cũng là tôn chỉ pháp môn Tịnh độ, sách tấn hành giả. Nhưng niệm Phật như thế nào để thành Phật? Đó là phải niệm đến nhất tâm bất loạn, hay niệm Phật tam muội, đạt đến chánh niệm trong từng câu Phật hiệu. Nếu nhìn trong tâm thế này sẽ thấy, niệm Phật cũng là phương pháp thực tập thiền.

Niệm Phật là một phương pháp, có thể niệm thành tiếng hoặc niệm thầm, hoặc quán tưởng danh hiệu, hình tướng Đức Phật A Di Đà. Và niệm, không phải chỉ để nhớ đến danh hiệu của Đức Phật mà quan trọng hơn là nhớ đến hạnh nguyện của Ngài để thực hành, ứng dụng vào đời sống hàng ngày, trong tất cả mối quan hệ thân cận.

Theo đó, với 48 lời nguyện cứu độ chúng sinh, Đức Phật A Di Đà đã xây dựng nên cõi Tây phương Cực lạc để “đón” những người đồng hạnh, đồng nguyện.

Thực sự, tâm của ta sẽ ứng với cảnh mình sinh về, và từ tâm, ta có thể kiến tạo hoàn cảnh mình đang sống. Với người học Phật, ai cũng thấm nhuần giáo lý “tướng từ tâm sinh”, “nhất thiết duy tâm tạo”. Từ đó, phải nằm lòng: khi ta có ước nguyện về Tây phương Cực lạc, mình phải có tâm - hạnh giống Đức Phật A Di Đà, giáo chủ cõi ấy.

Hàng ngày, hành giả Tịnh độ tông có thời khóa công phu trì niệm hồng danh Đức Phật, đồng thời phát nguyện học theo 48 lời nguyện của Ngài. Chính sự thực hành này đến miên mật, hành giả đồng tâm với chư Phật, chư Thánh chúng ở cõi Tây phương Cực lạc. Nhờ đó, cảm ứng được với Đức Phật và chư Thánh chúng nên đến phút lâm chung sẽ được các Ngài hiện ra tiếp dẫn, sanh về Cực lạc quốc.

Hiểu để hành và nhờ hiểu mà hành đúng, hành sâu sắc khiến đời sống của mình an tịnh dần, Phật chất được hiển lộ một cách sáng rõ. Niệm Phật thành Phật được thực chứng từ sự thay đổi thân tâm của hành giả ngay hiện tại này. Và khi sống có Phật chất, Phật tính được sáng tỏ thì hành giả trở thành pháp thân mầu nhiệm của chư Phật, Thánh chúng cõi Tây phương.

Theo đó, người tu niệm Phật sẽ dùng trí - bi của người học Phật, trong vai trò những vị Phật tương lai vào đời phụng sự, làm việc cứu độ nhân sinh, vạn loại theo hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Khi có thể trở thành sứ giả Như Lai, thì dù còn mang thân người nhưng thực sự hành giả đã giải thoát khỏi Ta-bà. Tịnh độ ở ngay nơi họ ở, ở việc họ làm.

Trong ý nghĩa “Tịnh độ nhân gian” do chính hành giả niệm Phật xây dựng, ta sẽ thấy mình gần Đức Phật A Di Đà hơn, Tịnh độ cũng không xa xôi và cũng không cần đợi đến khi thân hoại mạng chung ta mới thấy Phật, gần Phật.

"Nam mô A Di Đà Phật", cầu nguyện tất cả chư hành giả niệm Phật thân tâm thường an lạc, tinh tấn, thành tựu đạo nghiệp.

Chúc Thiệu

Nguồn: giacngo.vn