• Phật không thấy ai là kẻ thù Phật không thấy ai là kẻ thù

    Đức Phật của chúng ta ngày xưa cũng bị nhiều người vu oan hủy nhục trước mặt vua quan, thần dân thiên hạ. Khi bị cô gái giả làm bụng bầu bêu xấu trước...