• Tế lễ thế nào mới đúng pháp? Tế lễ thế nào mới đúng pháp?

    Theo bài kinh Kutadanta, kinh Trường bộ, tập 1. Khi Phật ở tại một làng Khànumata thuộc Magadha, của người Bà la môn tên Kùtadanta. “Lúc bấy giờ, một ...