TỊNH XÁ LỘC UYỂN

Số : 121 Kinh Dương Vương,

P.12, Q.6, Tp. HCM

ĐT: (08)38751155

Email: txlocuyenq6@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------

Quận 6, ngày 15 tháng 03 năm 2016

DANH SÁCH NHÂN SỰ GĐ. VI

NHIỆM KỲ 2016 – 2020

I. Ban Trị sự

1. Trưởng ban: HT. Giác Tuấn

2. Phó ban thường trực: TT. Giác Nhuận

3. Phó ban: TT. Giác Mỹ, TT. Giác Điệp, TT. Minh Nhơn

4. Chánh Thư ký: ĐĐ. Minh Sĩ

5. Phó Thư ký: ĐĐ. Minh Điệp

6. Tài chánh- Thủ quỹ: ĐĐ. Giác Minh

II. Các phân ban:

1. Ban Giám luật:

a. Trưởng ban: HT. Giác Tuấn

b. Phó ban: TT. Giác Nhuận

c. Ủy viên:

- TT: Giác Mỹ, Giác Điệp, Minh Điển, Minh Nhơn

- ĐĐ: Giác Thiện, Giác Nghiêm, Giác Minh, Giác Tân, Giác Tôn, Minh Bửu, Minh Sĩ, Minh Đăng, Minh Chính, Minh Điền, Minh Dẫn.

2. Ban Tăng sự

a. Trưởng ban: HT. Giác Tuấn

b. Phó ban: TT. Giác Nhuận, TT. Minh Nhơn

3. Ban Hoằng pháp

a. Trưởng ban: TT. Giác Mỹ

b. Phó ban: ĐĐ. Giác Minh

c. Thư ký: ĐĐ. Minh Điệp

d. Ủy viên: ĐĐ. Giác Tân, Minh Sĩ, Minh Đăng, Minh Điền, Minh Dẫn.

4. Ban Nghi lễ

a. Trưởng ban: ĐĐ. Giác Minh

b. Phó ban: ĐĐ. Minh Điền

5. Ban Từ thiện

a. Trưởng ban: TT. Giác Nhuận

b. Phó ban: ĐĐ. Minh Chính, ĐĐ. Minh Toàn

c. Thư ký: TK. Minh Tánh

d. Ủy viên: ĐĐ. Minh Dẫn

6. Ban Văn hóa

a. Trưởng ban: ĐĐ. Giác Thiện

b. Phó ban: ĐĐ. Minh Điền

7. Ban Kiểm soát

a. Trưởng ban: ĐĐ. Giác Nghiêm

b. Phó ban: ĐĐ. Minh Bửu

c. Ủy viên: Minh Điền