Kính mời bà con Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản, PL.2568- DL. 2024