Mỗi kiếp rèn tâm


TKN. Đào LiênTâm lành dệt ý gởi vào thơ

Diễn đạt tình em ‎nghĩa khó mờ ...

Cõi mộng dường hoa tàn lại nở

Đời thường tựa sóng phủ còn sơ

Hồn nhiên dỗ giấc đừng trăn trở

Định tỉnh nghe kinh chớ hững hờ

Mỗi kiếp làm người nên học hỏi

Trau dồi chí dũng vượt trùng mơ.