Ảnh: Huỳnh Bích Đào

Album ảnh đêm văn nghệ kính mừng Phật đản tại Tịnh xá Lộc Uyển ngày 14-04- Đinh Dậu (09-05-2017 DL)