Hôm nay, ngày 18/9/2022, nhằm ngày 23/8/ Nhâm Dần. Tai tịnh xá Ngọc Chơn, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Khóa tu: “Sống chung tu học” của Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ chính thức diễn ra.Theo truyền thống Hệ phái Khất sĩ tụng giới 1 tháng 4 ngày: mùng 8 - 15 - 23 - 30 hàng tháng4 giờ sáng, chư Tăng tụng giới nơi chánh điện, chư Ni tụng giới tại giảng đường (giới Bồ Tát).

7 giờ sáng, tiếp nối cho ngày tu tập hành giả trở về thiền tọa, thiền hành trong chánh niệm. 

Sau thời tu thiền Thương tọa Giác Nhuận chia sẻ đến chư hành giả tầm quan trọng của sự tu tập để đạt được thiền chỉ, trong tứ thiền dẫn đến tâm định, qua con đường thiền quán dẫn đến sự chứng đắc tứ quả, đoạn tận phiền não thông qua bài kinh Tăng Chi bộ III, chương 6, phẩm Chư Thiên.

14 giờ cùng ngày, thời pháp đàm diễn ra tại chánh điện. Các hành giả bằng những kinh nghiệm tu tập hoặc những vướng mắc trong khi tu tập, đã chia sẻ cho nhau thể hiện trên tinh thần lục hoà “ kiến thức riêng chỉ giải cho nhau” ngang qua sự chia sẻ của Hòa thượng Giác Điệp sách tấn hành giả chánh niệm trong khi tọa thiền và hành thiền. Nhân dịp này đại đức Minh Dẫn cũng chia sẻ với đại chúng việc chánh niệm khi đi kinh hành.

19g tối thời khoá ngồi thiền và kinh hành giúp chư hành giả chánh niệm tỉnh giác sống làm chủ lục căn, không để lục trần thâm nhập, thúc liễn thân tâm bằng con đường giới định tuệ.

Chùm ảnh ghi được tại khóa tu:Diệu Anh