Sáng nay, ngày 02/12/2019 nhằm 07/11/Kỷ Hợi, tại tịnh xá Trúc Lâm ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trực thuộc Giáo đoàn 6, Hòa thượng Minh Hóa đã chủ giảng cho hành giả chủ đề “bài số 2 - Kinh tất cả các lậu hoặc”.Ngài kể câu chuyện ông lão Ni Ca Dà hỏi Đức Phật: Trong thôn có người chết có buồn không?

Phật dạy: Vậy người qua đời đó có làm ông buồn không?

Ông Ni Ca Dà đáp: da buồn nếu đó là người thân con!

Phật dạy: có khổ là do có lòng luyến ái nơi thân tộc, lòng tham ái do chấp ngã.
          Do ái sanh sầu não

Ai thoát khỏi tham ái

Sẽ thoát mọi ái khổ”

Cũng từ câu chuyện của một vị Thiền sư dạy cho đệ tử không được đọc sách báo bẩn ngoài xã hội nhưng một hôm Thiền sư nằm trên võng xem báo bên ngoài xã hội, có 1 vị đệ tử tới thưa: Bạch Thầy có dạy chúng con không đọc sách báo bẩn ngoài xã hội...

Thiền sư liền nói với đệ tử: ta đọc báo để che mắt còn các ngươi đọc báo như da trâu lũng giấy (do phan duyên).

Từ đó Ngài chia sẻ cho hành giả, ta tu là biết phòng hộ, ngang qua kinh tất cả lậu hoặc như Phật dạy hội chúng này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo những lậu hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri kiến đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ đã được phòng hộ đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do thọ dụng dược đoạn trừ đã được thọ dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do kham nhẫn được đoạn trừ đã được kham nhẫn đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã được tu tập đoạn trừ; này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã đoạn diệt khát ái, đã thoát ly kiết sử, đã chánh quán kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau.

Buổi chiều cùng ngày Hòa thượng  Giác Giới chủ giảng cùng Chư tôn Hòa thượng trong Ban tổ chức đã pháp đàm với Chư hành giả.

HT. Giác Giới chia sẻ việc muốn hành giả thường xuyên pháp đàm để giúp hành giả tư duy pháp bảo để tu tốt hơn. Cũng như trên đời này pháp đời hay đạo ta đều tư duy thì sẽ an lành tu học. Chính vì vậy các hành giả nên đặt câu hỏi để tư duy Pháp.

Trong hội chúng có hành giả hỏi: Bạch Hòa thượng làm sao dứt trừ lậu hoặc về thọ dụng?

Hòa thượng Minh Hóa đáp: Phải tu pháp thiểu dục tri túc, ta phải hiểu rõ về 4 việc: ăn, ở, mặc, bệnh, tư duy đúng về như lý tác ý là 1 then chốt cần thiết cho đời sống người tu sĩ.

Hành giả 2 hỏi tiếp: Bạch Hòa thượng cho hành giả chúng con biết diễn biến từ Giới – Định – Tuệ đi vào quả A La Hán?

Hòa thượng Giác Giới dạy: Đó chính là Thánh chánh tri kiến, nói A La Hán là đoạn 10 kiết sử; đoạn được 3 phần kiết sử là vô quả nhập lưu. Giới với người cư sĩ nhập lưu còn tham dục; vãng lai mụi lược tâm sân giận; Thiền định là đốt cháy các ác pháp; Nhập thánh thứ 3 còn tham ái tự cao ngã mạn; vào quả A La hán ta triệt để phiền não.

            Hành giả 3 hỏi tiếp: Bạch Hòa thượng làm sao con biết được vị nào đắc quả A La Hán để thân cận học hỏi như lời dạy của Hòa thượng?

Hòa thượng dạy: Chỉ cần học của những vị chứng sơ quả nhập lưu là được; Vị nào tu mà thành tựu pháp nhãn là ta nên theo học tu.Ta tu bây giờ là nghe vào xem kinh thì từ từ sẽ tỏ ngộ đạo lành cũng như Chơn Lý của Tổ có người xem hiểu và có người đọc mà không hiểu gì cả. Ngài nhấn mạnh người tu là vươn lên, từng bước vào đạo ta mở cửa Chơn lý để thấy rõ. Hoa sen giác ngộ đều từ ta bà mà thành tựu đạo quả.

Chùm ảnh sinh hoạt thường ngày của khóa tu: Thiền hành - Thiền tọa ; Khất thực ...


Diệu Anh

Nguồn: phathocdoisong.com