Vào ngày 5/1/2024 nhằm 24/11/Quý Mão, là ngày tu thứ 2 của khóa Sống chung tu học của Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ.Theo thời khóa của khóa tu các giờ hành thiền, tọa thiền diễn ra niêm mật.


9g sáng, chư hành giả vân tập về vườn Sala để thính pháp cùng Thượng tọa Giác Nhuận chủ đề “Phương pháp thiền hành và thiền tọa”

Thượng tọa chia sẻ, một hành giả tu tập có hai pháp. Một là pháp học, hai là pháp hành. Pháp học là học thông hiểu rõ được Bát thánh đạo, vì Phật dạy trong các dấu chân của muôn thú không dấu chân con nào lớn bằng dấu chân con voi, trong các pháp tu để thành tựu tứ quả, không có con đường nào khác là phải học.

Hai là pháp hành của người hành giả. Người hành giả tu tập thiền chỉ và thiền quán bằng con đường thực tập thiền tọa và thiền hành. Qua bài kinh pháp cú:

Người hằng tu thiền định

Thường kiên trì tinh tấn

Bậc trí hưởng Niết bàn

Ách an tịnh vô thượng.

Ngài sách tấn chư tôn đức Tăng – Ni phải cố gắng tu tập nhiều hơn nữa, trước tiên để bản thân có một đời sống an lạc sau đó hoằng pháp độ sanh.

14g chiều cùng ngày, đai đức Thích Minh Dẫn trình bày với chư đại chúng “Pháp tu phước và tu huệ".

Đại đức chia sẻ, ngang qua cuộc sống thực tế của bản thân từ lúc xuất gia đến nay, nhận thấy người tu cần gieo duyên hộ trì Tam bảo và xây dựng, vì đây là công việc hoằng pháp, lợi lạc chúng sanh, ngoài ra cần tu tập thiền định, để trưởng dưỡng đạo hạnh cho được “Phước - Huệ song tu”. Nếu không sẽ bị tổn Phước con đường tu gặp nhiều chướng duyên.


Diệu Anh