Kính mời Quý Phật tử tham dự Đại lễ Vu lan- Dâng Pháp y Ca sa và Lễ Tưởng niệm 25 năm HT. Giác Đức, Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn VI viên tịch vào ngày rằm tháng 07 năm Nhâm Dần tại Tịnh xá Lộc Uyển, P.12, Q.6, Tp. HCM.
Chương trình:
• 4 giờ: Thức chúng
• 4 giờ 15’: Tọa thiền
• 8 giờ: Chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử quang lâm
• 9 giờ: Lễ Dâng Pháp y Ca sa và Lễ Tưởng niệm 25 năm Hòa thượng Giác Đức viên tịch.
- Dâng hương bạch Phật
- Dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Giác Đức
- Tuyên bố lý do
- Thông qua chương trình
- Giới thiệu thành phần tham dự
- Cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Giác Đức
- Cài hoa Hồng cúng dường Chư Tôn đức Tăng- Ni
- Đôi dòng cảm tưởng về Cha Mẹ của Phật tử
- Tác bạch và dâng pháp y
- Đạo từ của Hòa thượng chứng minh
- Hồi hướng
• 10 giờ 30’: Cúng dường Trai Tăng
- Chư Tăng đọc kinh cầu nguyện
- Truyền Quy giới cho Phật tử
- Phật tử dùng cơm thân mật
• Hoàn mãn